Statut nadace

Preambule

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, se sídlem Praha 4, Kunratice, Do Dubin 1273/20, IČ:63828448, vznikla podle ustanovení - 20b a násl. občanského zákoníku č. 40/64 Sb. v platném znění a v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 102/92 Sb. dne 18.září 1995 registrací u Obvodního úřadu pro Prahu 4 pod č.j. 251/95-N.

Zřizovatelem Nadace Karla Svolínského a Vlasty Kubátové je JUDr. Tomáš Kotouč, r. č. 540311/1571, trvale bytem Praha 4, Kunratice, Do Dubin 1273/20.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 227/97 Sb. zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) rozhodla správní rada Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, jako její statutární orgán, na svém zasedání dne 14. prosince 1998 o vydání tohoto upraveného statutu Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové pro účely návrhu. na zápis Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze.

Část I.

Název, sídlo a postavení

§ 1

 1. Název: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové (dále jen "Nadace").
 2. Nadace při své činnosti činí právní úkony pod názvem uvedeným v § 1 odst. 1 tohoto statutu.

§ 2

      Sídlo Nadace je Praha 4, Do Dubin 1273/20, PSČ 148 00.

§ 3

 1. Nadace je právnickou osobou ve smyslu zák. č. 227/97 Sb. zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "nadační zákon") sloužící k obecně prospěšnému cíli a účelu, který je konkrétně vymezen v II. části tohoto statutu.
 2. Nadace je samostatnou právnickou osobou s plnou způsobilostí nabývat práv a povinností, jakož i svým jménem vstupovat do právních vztahů na celém území České republiky.
 3. Stát, státni orgány a organizace ani jiné osoby právnické či fyzické, včetně zřizovatele, nezodpovídají za závazky Nadace.
 4. Nadace nezodpovídá za závazky státu, státních orgánů a organizací, jiných právnických či fyzických osob, včetně zřizovatele.
 5. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na vysloveně převzaté závazky výše zmiňovaných subjektů.
 6. Nadace se řídí všemi ustanoveními nadačního zákona, dalšími obecně závaznými předpisy a tímto statutem.

Část II.

Obecně prospěšný cíl, účel

§ 4

 1. Obecně prospěšným cílem Nadace je ochrana a uchování českého výtvarného kulturního dědictví a podpora sociálních a charitativních činností.
 2. Konkrétním účelem Nadace je všestranná podpora, ochrana a propagace odkazu a díla prof. Karla Svolinského, jako jednoho z fenoménů a součástí české výtvarné kultury, a dále podpora při zajištování klidného stáří, zejména občanů sociálně slabých nebo jinak handicapovaných.

§ 5

      Nadace spolupracuje se všemi subjekty v tuzemsku i v zahraničí, které sledují stejné nebo obdobné cíle a účely jako Nadace.

Část III.

Majetek, nadační jmění, zdroje

§ 6

 1. Nadace používá k dosahování svého účelu výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek Nadace
 2. Nadační jmění Nadace tvoří peněžní prostředky ve výši 500.000,- Kč (slovy pětsettisíc korun) uložené na zvláštním účtu Nadace č. 748-3139650-108/0800 u České spořitelny a.s.
 3. Nadace prohlašuje, že na nadačním jmění uvedeném v § 6 odst. 2 tohoto statutu Nadace neváznou žádná zástavní práva ani nejsou předmětem jiného zajištění závazku.

§ 7

 1. Nadace jako česká právnická osoba je oprávněna v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví peníze, cenné papíry, movité i nemovité věci, jakož i majetková práva a jiné majetkové hodnoty., které svou povahou mohou přímo nebo zprostředkovaně sloužit obecně prospěšnému cíli a účelu Nadace.
 2. Majetek Nadace získává zejména z těchto zdrojů:
  1. výnosy z nadačního jmění a ostatního majetku Nadace
  2. dary a příspěvky tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob
  3. odkazy fyzických a právnických osob
  4. granty, dotace a subvence
  5. loterie, tomboly a veřejné sbírky
  6. kulturní, vzdělávací a společenské akce pořádané v souladu s účelem Nadace

Část IV.

Orgány nadace

Správní rada

§ 8

 1. Správní rada Nadace (dále jen "správní rada") je nejvyšším a statutárním orgánem Nadace, který spravuje majetek Nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace.
 2. Správní radu tvoří tři členové, kteří ze svého středu volí předsedu.
 3. Funkční období všech členů správní rady je tříleté a počíná dnem, kdy správní rada rozhodla o jejich zvolení.
 4. Pro funkční období členů správní rady se nepoužije ustanovení § 13 odst. 2 nadačního zákona.
 5. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné s tím, že fyzická osoba může být členem správní rady nejvýše ve třech po sobě jdoucích funkčních obdobích.
 6. První složení správní rady pro účely zápisu do nadačního rejstříku je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto statutu.

§ 9

 1. Členství ve správní radě zaniká:
  1.  uplynutím funkčního období,
  2.  úmrtím,
  3.  odvoláním, jestliže člen nesplňuje podmínky pro členství, nebo porušil-lí závažným způsobem nebo opakovaně nadační zákon, nebo statut Nadace,
  4.  odstoupením na základě písemného projevu vůle doručeného Nadaci.
  5.  zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období zvolí správní rada na svém nejbližším zasedání nového člena, kterému mu tím začíná běžet jeho tříleté období.
 2. Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá Nadace statutární orgán nebo ve správní radě zůstal pouze jeden její člen, na návrh zřizovatele nebo i bez návrhu jmenuje nové členy správní rady soud.

§ 10

 1. Správní rada se schází na svých pravidelných jednáních nejméně však dvakrát ročně.
 2. Jednání správní, rady svolává, řídí a jeho pořad určuje předseda správní rady; v případě jeho nepřítomnosti první člen podle pořadí v abecedním seznamu členů správní rady.
 3. Termín a program jednání se oznamuje členům správní rady písemnou pozvánkou rozeslanou nejpozději 15 dnů přede dnem jeho konání. Místo, datum a hodina jednání musí být určeny tak, aby podstatně neomezovaly možnosti členů správní rady účastnit se jednání.
 4. Správní rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů všech členů správní rady. K platnému rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů správní rady, pokud tímto statutem není stanoveno jinak.
 5. K platnému rozhodnutí správní rady o změně statutu Nadace, o sloučení Nadace s jinou nadací, o odvolání revizora Nadace, o zvýšení nadačního jmění a o podání návrhu soudu na zrušení nadace je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.
 6. Každý člen správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 7. Jednání správní rady je oprávněn se zúčastnit revizor Nadace, musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
 8. Z jednání správní rady se pořizuje zápis. Ten podepisují předsedající a zapisovatel a doručuje se předsedovi správní rady, jedno vyhotoveni zápisu se zakládá do archivu Nadace, kde je k nahlédnutí všem členům správní rady a revizorovi Nadace.
 9. Správní rada může stanovit podrobnější procesní pravidla upravující jednání správní rady a volbu předsedy správní rady.

§ 11

 1. Do výlučné působnosti správní rady patří
  1.  rozhodovat o změnách statutu
  2.  schvalovat rozpočet a jeho změny
  3.  schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření ( dále jen " výroční zpráva ")
  4.  rozhodovat o sloučení Nadace
  5.  volit členy správní rady
  6.  volit revizora Nadace
  7.  odvolávat členy správní rady a revizora Nadace pokud přestanou splňovat podmínky členství nebo funkce
  8.  stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora Nadace a ředitele Nadace
  9.  rozhodovat o zvýšení nadačního jmění
  10.  schvalovat interní předpisy nadace
  11.  rozhodovat o podání návrhu na zrušení Nadace
  12.  rozhodovat o dalších věcech, které si vyhradí
 2. Každý člen správní rady jedná za Nadaci samostatně. Za Nadaci se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu Nadace připojí svůj podpis předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.

Revizor

§ 12

 1. Revizor Nadace (dále jen "revizor") je kontrolním orgánem Nadace, kterého volí správní rada na funkční období tří let.
 2. Revizor zejména
  1.  kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytováni nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Nadací
  2.  přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu
  3.  dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem Nadace
  4.  upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
  5.  nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti
 3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména
  1.  nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace
  2.  zúčastňovat se zasedání správní rady
  3.  svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace , pokud tak neučiní předseda správní rady
 4. První revizor pro účely zápisu do nadačního rejstříku je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto statutu.

Část V.

Použití majetku, náklady a nadační příspěvky

§ 13

 1. Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v tomto statutu jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadace.
 2. Náklady Nadace související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, náklady na propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady a revizora.
 3. Celkové roční náklady související se správou Nadace nesmí. převýšit 30% nadačního jmění Nadace podle stavu k 31. prosinci téhož roku, přičemž rozhodným obdobím je kalendářní rok.

§ 14

 1. Nadační příspěvek lze poskytnout na základě rozhodnutí správní rady fyzickým osobám starším 18 let, a to konkrétně výtvarníkům, galeristům, vystavovatelům, nakladatelům, vydavatelům, pedagogům a studentům, publicistům, přestárlým osobám sociálně slabým nebo jinak handicapovaným, dále právnickým osobám, a to konkrétně uměleckým školám, muzeím, galeriím, výstavním síním, vydavatelům a nakladatelům,nadacím, nadačním fondům, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, dále zdravotnickým zařízením, ústavům sociální péče a domům s pečovatelskou službou, vždy v souladu s cílem a účelem Nadace ve smyslu § 4 tohoto statutu na základě písemné smlouvy, která musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy konkrétní vymezení účelu poskytnutí nadačního příspěvku a závazek osoby, které byl nadační příspěvek poskytnut, že v případě nedodržení zákonných a smluvních podmínek nadační příspěvek vrátí nebo vrátí náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadací.
 2. Nadační. příspěvek nelze poskytnout členům orgánů Nadace, zaměstnancům Nadace, státu a státním orgánům.
 3. Na nadační příspěvek není právní nárok.

Část VI.

Účetnictví a výroční zpráva

§ 15

 1. Nadace vede podvojné účetnictví ve smyslu zák.č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění a navazujících předpisů.
 2. Roční účetní závěrka Nadace musí být ověřena auditorem.

§ 16

 1. Nadace vypracovává podle pravidel stanovených nadačním zákonem výroční zprávu do pěti měsíců po skončení hodnoceného období, kterým je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od dne zápisu Nadace do nadačního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze do konce kalendářního roku.
 2. Nadace uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu u rejstříkového soudu.
 3. Nadace ve lhůtě uvedené v § 17 odst. 2 tohoto statutu zveřejní výroční zprávu jejím vyvěšením v sídle Nadace po dobu tří měsíců.
 4. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet činit si z nich výpisy a opisy.

Část VII.

Ustanovení společná a závěrečná

§ 17

 1. Změna tohoto statutu je možná pouze písemnou formou.
 2. Není-li v tomto statutu uvedeno, jinak řídí se právní poměry Nadace obecně závaznými předpisy, zejména nadačním zákonem.
 3. Tato listina se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení slouží pro potřebu zápisu do nadačního rejstříku.
 4. Na důkaz pravosti vydání úplného znění tohoto upraveného statutu Nadace stvrzujeme tuto listinu svými podpisy.

 

V Praze dne 10. 9. 1995

 

Daniel Markvart (člen správní rady Nadace)   

Roman Musil (člen správní rady Nadace)

JUDr. Tomáš Kotouč (předseda správní rady Nadace)
Příloha č.1

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

A) Správní rada

 1. JUDr. Tomáš Kotouč, r.č. 540311/1571, trvale bytem Vzdušná 581, Praha 4 - předseda
 2. Roman Musil, r.č. 640111/0133, trvale bytem Hurbanova 24, Praha 4 - člen
 3. Daniel Markvart, r.č. 690128/0089, trvale bytem 28. pluku 45, Praha 10

B) Revizor

Jiří Čeněk, r.č. 680912/1649, trvale bytem Přistoupimská 394, Praha 10


F 86303/98   
------------------/1
N 224/01      

Usnesení

Krajský obchodní soud v Praze rozhodl v právní věci navrhovatele Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, se sídlem Praha 4, Vzdušná 581, PSČ 14200 o zápis nadace do nadačního rejstříkutakto:
V nadačním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v
Praze v oddílu N, vložce číslo 224

se  zapisuje

Den zápisu: 19. dubna 1999
Název: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové
Sídlo: Praha 4, Vzdušná 581, PSČ 142 00
Identifikační číslo: 63 82 84 48

Zřizovatel:
JUDr. Tomáš Kotouč


Účel nadace:

 • všestranná podpora, ochrana a propagace odkazu a díla prof. Karla Svolinského, jako jednoho z fenoménů a součástí české výtvarné kultury, a dále podpora při zajišťování klidného stáří, zejména občanů sociálně slabých nebo jinak handicapovaných


Výše nadačního jmění: 500 000,- Kč

Správní rada:
předseda: JUDr. Tomáš Kotouč
místopředseda:  Daniel Markvart, podnikatel
člen: Roman Musil, kunsthistorik

Za nadaci jedná předseda správní rady a členové správní rady, každý samostatně. Za nadaci se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.

Revizor: Jiří Čeněk, podnikatel

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručeni k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 19. dubna 1999
      JUDr. Ivana Zelníčková
      samosoudce


Za správnost: Racková