Formulář

Formulář pro žádost o nadační příspěvek

 Příloha k žádosti o nadační příspěvek NKSVK
 1. Žadatel *) (název instituce, případně jméno):
 Adresa: PSČ:
 Telefon: Fax: E-mail:
 IČO: Číslo bankovního účtu: u:            
 Jméno a příjmení zástupce žadatele oprávněného k podpisu smlouvy:
 2. Název projektu:
 3. Datum (případně doba trvání)
 4. Autor (kurátor) apod.:
 5. Obsah projektu 6. Věcné náklady
7. Osobní náklady 8. Celkové náklady


9. Z toho zajištěny prostředky z vlastního (jiného) zdroje:

 
 10. Předpokládaný příjem z realizace projektu a způsob jeho užití:

 
11. Požadovaná částka nadačního příspěvku:

12. Cíl projektů


13. Informace o minulých podobných projektech (pokud je žádost předkládána poprvé *):

 
 14. Informace o žadateli a jeho činnosti v oblasti výtvarného umění

 

*) Rozsáhlejší informace uveďte v příloze

Datum                                 Podpis zástupce žadatele